Departamentul pentru Armamente Centenarul Primului Război Mondial


1. Scop

Obiectivul de bază al Buletinului Contractelor este materializarea principiului transparenţei prevăzut de legislaţie, prin punerea la dispoziţia celor interesaţi a informaţiilor referitoare la contractele încheiate şi posibilitatea încheierii unor contracte de achiziţie publică cu Ministerul Apărării Naţionale [M.Ap.N.].

           

2. Reglementări referitoare la achiziţii

Cadrul legal pentru desfăşurarea achiziţiilor publice este prevăzut în:

- O.u.G. nr. 34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi  a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 925/2006 – pentru aprobarea normelor de aplicare a O.u.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi  a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 1660/2006 – pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijioace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

- O.u.G. nr. 189/2002 – privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.u.G. nr. 30/2006 – privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

- H.G. nr. 585/2002 – pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;

- H.G. nr. 353/2002 – pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România;

- O.u.G. nr. 34/2009 – cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

- O.u.G. nr. 114/2011 – privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin  Legea nr. 195/2012;

- Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român,

precum şi Ordinele ministrului apărării naţionale şi ministrului finanţelor publice, normele emise de Ministerul Finanţelor Publice şi reglementările legale referitoare la controlul financiar preventiv, monitorizare UCVAP, audit intern, controlor delegat al M.F.P., legislaţia naţională în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, etc.

Atribuirea contractelor de achiziţie publică are în vedere, de asemenea, şi reglementările specifice Ministerului Apărării Naţionale. Astfel, în cadrul Ministerului Apărării Naţionale este implementat „Sistemul integrat de management al achiziţiilor pentru apărare”, bazat pe funcţionarea a trei consilii:

 • Consiliul de Supraveghere a Cerinţelor, care funcţionează la nivelul Statului Major General, având rolul de a valida cerinţele emise de categoriile de forţe ale armatei;
 • Consiliul de Planificare a Apărării, care funcţionează la nivelul ministrului apărării naţionale şi are rolul de alocare a fondurilor necesare efectuării achiziţiilor, în funcţie de priorităţi;
 • Consiliul de Achiziţii, care funcţionează la nivelul Departamentului pentru armamente, cu rolul de a asigura luarea deciziilor privind derularea programelor de achiziţii.

           

3. Furnizori potenţiali

Orice operator economic interesat poate participa la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii organizate de Departamentul pentru armamente. Pe baza verificării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, furnizorii potenţiali sunt calificaţi şi, funcţie de procedura de atribuire aplicată, selectaţi. Un furnizor potenţial trebuie să satisfacă cerinţele de calificare şi selecţie impuse de autoritatea contractantă, inclusiv cele cu privire la certificarea sistemului de management al calităţii şi să obţină avizul de securitate industrială/certificatul de securitate industrială în cazul contractelor clasificate secret de stat. Activitatea de certificare a sistemelor de management al calităţii are la bază standardele internaţionale în domeniu, preluate ca standarde româneşti, completate cu cerinţe specifice M.Ap.N., stabilite pe baza evaluării riscului aferent produsului/furnizorului. Departamentul pentru armamente poate impune furnizorilor, prin contract, cerinţe suplimentare, în conformitate cu prevederile publicaţiilor aliate NATO din domeniul calităţii (AQAP-uri), ratificate deja sau preluate ca standarde militare.

           

4. Criterii pentru atribuirea contractelor

Conducerea Departamentului pentru armamente îşi exercită autoritatea de decizie în conformitate cu legislaţia şi reglementările naţionale în domeniu, precum şi cu cele specifice M.Ap.N. În conformitate cu prevederile legii, în competiţia de atribuire a contractelor, criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică poate fi numai:

a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic;

b) fie, preţul cel mai scăzut.

În cazul aplicării criteriului de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, pentru punctarea şi departajarea ofertelor prezentate se iau în considerare următoarele:

 • preţul;
 • caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcţional;
 • caracteristici de mediu;
 • costuri de funcţionare;
 • raportul cost/eficienţă;
 • servicii post-vânzare şi asistenţă tehnică;
 • termen de livrare sau de execuţie.

 

5. Precizări privind asigurarea transparenţei atribuirii contractelor de achiziţie publică

Anunţurile de intenţie, participare şi respectiv atribuire sunt publicate, conform prevederilor legale, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (S.E.A.P. – www.e-licitatie.ro), Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (J.O.U.E. – www.ted.europa.eu).

 

6. Prezentarea secţiunilor

Secţiunea I: Contracte multianuale, anuale, subsecvente şi  acorduri cadru atribuite şi semnate în anul 2014

Secţiunea II: Proceduri de atribuire a contractelor cu finalizare în 2015

Cuprinde proceduri de atribuire a contractelor iniţiate în anul 2014 cu finalizare în semestrul I – 2015.

Secţiunea III: Proceduri de atribuire a contractelor anulate

Cuprinde procedurile de atribuire a contractelor anulate din cauza lipsei ofertelor, a ofertelor neconforme sau inacceptabile.

Secţiunea IV: Programe majore de achiziţie a produselor şi serviciilor aflate în derulare

Cuprinde programele majore de achiziţie a produselor şi serviciilor destinate categoriilor de forţe ale armatei, aflate în diferite stadii de desfăşurare şi continuate în anul 2014.

 

7. Ghid de publicare

Buletinul Contractelor este editat de Direcţia management contracte din cadrul Departamentului pentru armamente şi este publicat în limba romană pe site-ul www.dpa.ro.

Publicarea unui număr suplimentar, dacă este cazul, se va face cu aprobarea conducerii Departamentul pentru armamente.

Toate drepturile sunt rezervate şi nici o parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă ori transmisă sub orice formă fără acordul scris al editorului.

Notificări parteneri

 • AMENDMENT 1 TO BID NO. IFB-CO-15038-GMT - Provision of NATO Wide Global Mobile Telephony Contract
 • BID INVITATION-Guard Services NATO Satellite Ground Station (SGS) KESTER, BELGIUM
 • Maintenance of ERDAS Imagine Software-Notification of Intent to Invite Bids
  IBF-CO-15113-ERDAS...
 • International competitive bidding (one step procedure)- 4 munitions storage facilities (class V) - NSIP
Go to top