Departamentul pentru Armamente Centenarul Primului Război Mondial

1. LEGISLAŢIE INCIDENTĂ DOMENIULUI DE ACTIVITATE

 • O.u.G. nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată;
 • O.u.G. nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 197/2011;
 • O.u.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 217/2009;
 • H.G. nr. 666/2014 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru avizarea autorizării prin licenţă a operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare;
 • H.G. nr. 1541/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului interinstituţional, înfiinţat pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul punerii în aplicare în România a sancţiunilor internaţionale;
 • Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 156/2018 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni;
 • H.G. nr. 1339/2007 pentru stabilirea măsurilor referitoare la asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 150/2003 al Consiliului din 21 ianuarie 2003 privind suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente şi echipamente militare;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.20/2010pentru aprobarea procedurii de supraveghere, în domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale, a aplicării în plan intern a sancţiunilor internaţionale obligatorii pentru România;
 • Regulamentul (CE) nr. 150/2003 al Consiliului din 21 ianuarie 2003 privind suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente şi echipamente militare;
 • Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M108/2013, pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin (3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei.

 

2. BAZA DE DATE PRIVIND EMBARGOURILE DE ARME

 

3. INFORMAȚII STATICE

   În anul 2018, Ministerul Apărării Naționale, prin Departamentul pentru Armamente, a emis un număr de 12 certificate de exceptare de la aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările și completările ulterioare, pentru substanțe ca atare, în amestec(uri) sau în articol(e) în cantitate totală de până la 500 t.

 

4. LEGĂTURI UTILE

 

5. DATE DE CONTACT

Adresa: Drumul Taberei nr. 9 – 11, sectorul 6, Bucureşti

Telefon: 021.319.58.90 sau 021.319.81.50;

Fax: 021.319.58.90.

Telefon centrală: 021.319.58.58 cu interior: 2874; 2355; 2828; 2743.

Notificări parteneri

 • AMENDMENT 1 TO BID NO. IFB-CO-15038-GMT - Provision of NATO Wide Global Mobile Telephony Contract
 • BID INVITATION-Guard Services NATO Satellite Ground Station (SGS) KESTER, BELGIUM
 • Maintenance of ERDAS Imagine Software-Notification of Intent to Invite Bids
  IBF-CO-15113-ERDAS...
 • International competitive bidding (one step procedure)- 4 munitions storage facilities (class V) - NSIP
Go to top