Departamentul pentru Armamente

LEGISLAŢIE INCIDENTĂ DOMENIULUI DE ACTIVITATE

 • O.u.G. nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 595/2004;
 • O.u.G. nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 197/2011;
 • O.u.G. nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 217/2009;
 • H.G. nr. 2429/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru avizarea licenţierii operaţiunilor cu produse şi tehnologii cu dublă utilizare;
 • H.G. nr. 1541/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului interinstituţional, înfiinţat pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul punerii în aplicare în România a sancţiunilor internaţionale;
 • H.G. nr. 1094/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni;
 • H.G. nr. 1339/2007 pentru stabilirea măsurilor referitoare la asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 150/2003 al Consiliului din 21 ianuarie 2003 privind suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente şi echipamente militare;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.20/2010pentru aprobarea procedurii de supraveghere, în domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale, a aplicării în plan intern a sancţiunilor internaţionale obligatorii pentru România;
 • Regulamentul (CE) nr. 150/2003 al Consiliului din 21 ianuarie 2003 privind suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente şi echipamente militare;
 • Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei;
 • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M108/2013, pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin (3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei.

 

BAZA DE DATE PRIVIND EMBARGOURILE DE ARME

 

LEGĂTURI UTILE

 

Date de contact

Adresa: Drumul Taberei nr. 9 – 11, sectorul 6, Bucureşti

Telefon: 021.318.50.05 sau 021.319.81.50;

Fax: 021.318.50.05.

Telefon centrală: 021.319.58.58 cu interior: 2874; 2355; 2828; 2743.

Notificări parteneri

 • NoI Estonia - "NATO cyber range - work package 5"
 • IFB-NCIA-MONS-18-02 - "Land mobile radio maintenance"
 • IFB-NCIA-MONS-18-01 - "SHAPE audio/ video, videoteleconference, interpretation & conference room equipment and public address system support"
 • NoI ICB/01/2018-reko RWY (PD) - "Airfield Caslav-restauration of runway, taxiways, aircraft parking platforms and modernization of airfield lighting (project documentation)"
Go to top