Import/export produse speciale

Legislație incidentă domeniului de activitate

Baza de date privind embargourile de arme

Informații statice

În anul 2020, Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente, a emis un număr de 18 certificate de exceptare de la aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările și completările ulterioare, pentru substanțe ca atare, în amestec(uri) sau în articol(e) în cantitate totală de până la 1000t.

Legături utile

Drumul Taberei, nr. 9–11, Sectorul 6, Bucureşti

021.319.58.90